Song-writer

A)Key skills-

Talents of Music

Creativity skills

B)Basic skills-

Identify rhythem variation